Висша Математика I

Висша Математика II

Мнения за Уроците по Математика

Висша Математика I част

Над 30 часа уроци!

Вектори
Граници и функции
Комплексни числа
Матрици и Детерминанти
Полиноми
Прави, равнини и повърхнини
Производни Производни
Системи линейни уравнения

Висша Математика II част

Над 30 часа уроци!

Граници и функции
Диференциални уравнения
Интеграли
Комплексни числа
Криви, равнини и повърхнини
Частни Производни

Висша Математика III част

Над 30 часа уроци!

Вероятности, величини и събития
Комплексни числа
Лаплас – преобразуване и действия
Линии, области и полета
Ред на Фурие
Функции
Числови и степенни редове